Start

Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXVIII/196/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku, został przedłużony okres obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 15.08.2013r do 31.08.2013r.

Czytaj więcej...

Podziękowania

Dziękujemy naszym Klientom za lojalność i długoletnie korzystanie ze

świadczonych przez nas usług odbioru odpadów.

Podmiotom gospodarczym nadal wykonujemy usługi związane z gospodarką odpadową.

Zapraszamy do współpracy.

Zarząd i pracownicy

Dzień Komunalnika

W dniu 10 maja 2013 r. pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach obchodzili tegoroczny "Dzień Komunalnika".  Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego Prezes Zarządu Janusz Żoch oraz Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz podziękowali pracownikom za całoroczną pracę. Wręczono także pamiątkowe dyplomy za szczególne zasługi na rzecz Przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Gazele Biznesu

W dniu 28 lutego 2013 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się 13 edycja Gazeli Biznesu, czyli  ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Po raz kolejny do tego elitarnego grona dołączyło Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach.

Czytaj więcej...

Nowe ceny odbioru odpadów

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) oraz Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego na lata 2012-2017 przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XX/234/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku nakazuje kierować odpady komunalne do instalacji zastępczej jaką jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce.

Czytaj więcej...

Odbiór odpadów wysegregowanych

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w I półroczu 2013 r.  odbierze od Państwa wysegregowane odpady (PET, makulatura, szkło, zużyty sprzęt RTV i AGD) w następujących terminach: 13 marzec19 czerwiec

Prosimy o wystawienie w tych dniach wysegregowanych odpadów przed posesje.

1. odbiór zużytego sprzętu po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu - 85 655 21 90,   519 305 286

2. w dni robocze w godz. od 700 do 1500 możnadostarczyć zużyty sprzęt i odpady wysegregowane własnym transportem na bazę Przedsiębiorstwa

3. istnieje także możliwość uzgodnienia indywidualnego terminu odbioru większej ilości zużytego sprzętu

Wypowiedzenie umowy na odpady

Informujemy naszych klientów indywidualnych którym świadczymy usługi odbioru odpadów komunalnych, iż wypowiedzenia zawartych umów odbioru odpadów zostaną Państwu dostarczone w terminie zgodnym z okresem wypowiedzenia zapisanym w umowach. Razem z wypowiedzeniem umowy otrzymacie Państwo oświadczenie zawierające Waszą zgodę na rozwiązanie umowy.

Aby wypowiedzenie umowy było skuteczne z Państwa strony oczekujemy zwrotu (po uzupełnieniu i podpisaniu) dołączonego do wypowiedzenia oświadczenia.

Ogłoszenie

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. Nr 391 z 2012 r. z późn. zm.), nakłada na właścicieli posesji obowiązek wyposażenia jej w pojemnik służący do gromadzenia odpadów komunalnych. Właścicielom posesji, którzy w chwili obecnej korzystają z pojemnika będącego własnością przedsiębiorstwa proponujemy jego odkupienie po atrakcyjnych cenach. Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 85 655 21 90 lub 519 305 286.

Planowana modernizacja sieci ciepłowniczej

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. planuje modernizację sieci ciepłowniczej w zakresie dostawy ciepła do budynków na osiedlu "Górnym" w Siemiatyczach. W związku z powyższym spółka prosi właścicieli działek, przez które będzie przebiegała projektowana sieć o wyrażenie pisemnej zgody na dysponowanie gruntami do celów budowy (do pobrania oświadczenie oraz załącznik mapowy).

Nowa Taryfa dla ciepła 2012/2013

W dniu 16.11.2012 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  nr OLB-4210-15(23)/2011/2012/623/IX/TS  została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła. Nowe stawki opłat będą obowiązywały od dnia 04.12.2012 r.

Podkategorie

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł