Start

Rozszerzenie katalogu odpadów przyjmowanych na składowisko

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. informuje, iż zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego na naszym składowisku mogą być składowane m.in. odpady poremontowe- grupa 17, odpady pochodzące z wypadków i klęsk żywiołowych- grupa 16, odpady z instalacji służących zagospodarowaniu odpadów (np. kompostowni)- grupa 19 oraz niektóre rodzaje odpadów komunalnych- grupa 20.

Zapraszamy Państwa do współpracy. Zapewniamy konkurencyjne ceny! Potwierdzamy fakt przekazania odpadów w karcie przekazania. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod nr tel. (85) 655 21 90. Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych na składowisko znajduje się tutaj.

Przebudowa sieci wodociągowej

W związku z planowaną przebudową sieci wodociągowej w obrębie ulicy Annopolskiej w Siemiatyczach, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje, że w miesiącach marzec- kwiecień mogą wystąpić przerwy lub zakłócenia w dostawie wody do nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Annopolskiej (na całej ulicy), 11 Listopada od skrzyżowania z ul. Annopolską do końca ulicy. Za utrudnienia przepraszamy.

Rozruch biogazowni

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że trwa rozruch instalacji biogazowni, wybudowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Siemiatyczach, zrealizowanej w ramach zadania pn.: "Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu". W miesiącach od marca do maja 2015 może wystąpić zwiększenie uciążliwości odorowej z Oczyszczalni Ścieków. Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2014 roku (środa) jest dniem wolnym od pracy w Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Stacja Paliw będzie czynna w godz. 6:00 - 20:00, dostawa gazu w butlach w godz. 7:00- 17:00.

Przedłużenie okresu obowiązywania taryfy za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, iż Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XLVII/266/14 z dnia 27.06.2014 został przedłużony okres obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXVIII/197/13 w dniu 26.06.2013.

Nowa taryfa dla ciepła 2013/2014

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB-4210-40(14)/2013/2014/623/X/MSz2 z dnia 23.01.2014r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 24.01.2014r. pod pozycją 330. Nowa taryfa będzie obowiązywać od dnia 01.03.2014r.

treść taryfy

Podpisanie listu intencyjnego

W dniu 27 sierpnia 2013 r. podpisany został list intencyjny w sprawie budowy elektrociepłowni o mocy cieplnej do 18 MW i elektrycznej 10 MW, zasilanej paliwem biomasowym. Energia cieplna wytworzona w elektrociepłowni posłuży do pokrycia zapotrzebowania na ciepło odbiorców zasilanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach.

Czytaj więcej...

Pożyczka z WFOŚiGW

W dniu 26 sierpnia 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego „Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska Cześć 6) REGION - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW" została podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Siemiatycze – Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ulicach: Ciechanowieckiej, Armii Krajowej, Kościuszki, Konopnickiej i sieci wodociągowej w ulicy Ciechanowieckiej."

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy

W dniu 21 sierpnia 2013 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach podpisana została umowa, której przedmiotem jest realizacja zamówienia publicznego pn.: „Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu – Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji do odwadniania osadów przefermentowanych w otwartych komorach fermentacyjnych”.

Czytaj więcej...

Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXVIII/196/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku, został przedłużony okres obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 15.08.2013r do 31.08.2013r.

Czytaj więcej...

Podkategorie

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł