Start

Nowa taryfa dla ciepła 2013/2014

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB-4210-40(14)/2013/2014/623/X/MSz2 z dnia 23.01.2014r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 24.01.2014r. pod pozycją 330. Nowa taryfa będzie obowiązywać od dnia 01.03.2014r.

treść taryfy

Podpisanie listu intencyjnego

W dniu 27 sierpnia 2013 r. podpisany został list intencyjny w sprawie budowy elektrociepłowni o mocy cieplnej do 18 MW i elektrycznej 10 MW, zasilanej paliwem biomasowym. Energia cieplna wytworzona w elektrociepłowni posłuży do pokrycia zapotrzebowania na ciepło odbiorców zasilanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach.

Czytaj więcej...

Pożyczka z WFOŚiGW

W dniu 26 sierpnia 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego „Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska Cześć 6) REGION - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW" została podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Siemiatycze – Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ulicach: Ciechanowieckiej, Armii Krajowej, Kościuszki, Konopnickiej i sieci wodociągowej w ulicy Ciechanowieckiej."

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy

W dniu 21 sierpnia 2013 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach podpisana została umowa, której przedmiotem jest realizacja zamówienia publicznego pn.: „Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu – Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji do odwadniania osadów przefermentowanych w otwartych komorach fermentacyjnych”.

Czytaj więcej...

Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXVIII/196/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku, został przedłużony okres obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 15.08.2013r do 31.08.2013r.

Czytaj więcej...

Podziękowania

Dziękujemy naszym Klientom za lojalność i długoletnie korzystanie ze

świadczonych przez nas usług odbioru odpadów.

Podmiotom gospodarczym nadal wykonujemy usługi związane z gospodarką odpadową.

Zapraszamy do współpracy.

Zarząd i pracownicy

Dzień Komunalnika

W dniu 10 maja 2013 r. pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach obchodzili tegoroczny "Dzień Komunalnika".  Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego Prezes Zarządu Janusz Żoch oraz Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz podziękowali pracownikom za całoroczną pracę. Wręczono także pamiątkowe dyplomy za szczególne zasługi na rzecz Przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Gazele Biznesu

W dniu 28 lutego 2013 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się 13 edycja Gazeli Biznesu, czyli  ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Po raz kolejny do tego elitarnego grona dołączyło Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach.

Czytaj więcej...

Nowe ceny odbioru odpadów

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) oraz Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego na lata 2012-2017 przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XX/234/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku nakazuje kierować odpady komunalne do instalacji zastępczej jaką jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce.

Czytaj więcej...

Odbiór odpadów wysegregowanych

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w I półroczu 2013 r.  odbierze od Państwa wysegregowane odpady (PET, makulatura, szkło, zużyty sprzęt RTV i AGD) w następujących terminach: 13 marzec19 czerwiec

Prosimy o wystawienie w tych dniach wysegregowanych odpadów przed posesje.

1. odbiór zużytego sprzętu po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu - 85 655 21 90,   519 305 286

2. w dni robocze w godz. od 700 do 1500 możnadostarczyć zużyty sprzęt i odpady wysegregowane własnym transportem na bazę Przedsiębiorstwa

3. istnieje także możliwość uzgodnienia indywidualnego terminu odbioru większej ilości zużytego sprzętu

Podkategorie

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł