Start

Oficjalne otwarcie biogazowni

Na ekologicznej mapie Podlasia pojawiła się nowa „zielona energia". 12 czerwca 2015 roku w Siemiatyczach miało miejsce oficjalne otwarcie biogazowni wybudowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Siemiatycze. Obiekt zlokalizowany jest na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Generalnym wykonawcą była spółka Eko – MTK z Brwinowa.

bio wstega

Od lewej: Bogusław Zduniewicz, Hubert Krawczyk, Maciej Żywno, Piotr Siniakowicz, Andrzej Meyer, Piotr Dzierżanowski

 

Czytaj więcej...

Dzień Komunalnika

W dniu 15 maja 2015 r. pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach obchodzili tegoroczny "Dzień Komunalnika".  Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego Prezes Zarządu Bogusław Zduniewicz oraz Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz podziękowali pracownikom za całoroczną pracę. Wręczono także pamiątkowe dyplomy za szczególne zasługi na rzecz Przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Rozszerzenie katalogu odpadów przyjmowanych na składowisko

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. informuje, iż zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego na naszym składowisku mogą być składowane m.in. odpady poremontowe- grupa 17, odpady pochodzące z wypadków i klęsk żywiołowych- grupa 16, odpady z instalacji służących zagospodarowaniu odpadów (np. kompostowni)- grupa 19 oraz niektóre rodzaje odpadów komunalnych- grupa 20.

Zapraszamy Państwa do współpracy. Zapewniamy konkurencyjne ceny! Potwierdzamy fakt przekazania odpadów w karcie przekazania. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod nr tel. (85) 655 21 90. Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych na składowisko znajduje się tutaj.

Przebudowa sieci wodociągowej

W związku z planowaną przebudową sieci wodociągowej w obrębie ulicy Annopolskiej w Siemiatyczach, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje, że w miesiącach marzec- kwiecień mogą wystąpić przerwy lub zakłócenia w dostawie wody do nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Annopolskiej (na całej ulicy), 11 Listopada od skrzyżowania z ul. Annopolską do końca ulicy. Za utrudnienia przepraszamy.

Rozruch biogazowni

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że trwa rozruch instalacji biogazowni, wybudowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Siemiatyczach, zrealizowanej w ramach zadania pn.: "Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu". W miesiącach od marca do maja 2015 może wystąpić zwiększenie uciążliwości odorowej z Oczyszczalni Ścieków. Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2014 roku (środa) jest dniem wolnym od pracy w Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Stacja Paliw będzie czynna w godz. 6:00 - 20:00, dostawa gazu w butlach w godz. 7:00- 17:00.

Przedłużenie okresu obowiązywania taryfy za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, iż Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XLVII/266/14 z dnia 27.06.2014 został przedłużony okres obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXVIII/197/13 w dniu 26.06.2013.

Nowa taryfa dla ciepła 2013/2014

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB-4210-40(14)/2013/2014/623/X/MSz2 z dnia 23.01.2014r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 24.01.2014r. pod pozycją 330. Nowa taryfa będzie obowiązywać od dnia 01.03.2014r.

treść taryfy

Podpisanie listu intencyjnego

W dniu 27 sierpnia 2013 r. podpisany został list intencyjny w sprawie budowy elektrociepłowni o mocy cieplnej do 18 MW i elektrycznej 10 MW, zasilanej paliwem biomasowym. Energia cieplna wytworzona w elektrociepłowni posłuży do pokrycia zapotrzebowania na ciepło odbiorców zasilanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach.

Czytaj więcej...

Pożyczka z WFOŚiGW

W dniu 26 sierpnia 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego „Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska Cześć 6) REGION - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW" została podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Siemiatycze – Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ulicach: Ciechanowieckiej, Armii Krajowej, Kościuszki, Konopnickiej i sieci wodociągowej w ulicy Ciechanowieckiej."

Czytaj więcej...

Podkategorie

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł