Start

Odbiór odpadów wysegregowanych

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w I półroczu 2013 r.  odbierze od Państwa wysegregowane odpady (PET, makulatura, szkło, zużyty sprzęt RTV i AGD) w następujących terminach: 13 marzec19 czerwiec

Prosimy o wystawienie w tych dniach wysegregowanych odpadów przed posesje.

1. odbiór zużytego sprzętu po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu - 85 655 21 90,   519 305 286

2. w dni robocze w godz. od 700 do 1500 możnadostarczyć zużyty sprzęt i odpady wysegregowane własnym transportem na bazę Przedsiębiorstwa

3. istnieje także możliwość uzgodnienia indywidualnego terminu odbioru większej ilości zużytego sprzętu

Wypowiedzenie umowy na odpady

Informujemy naszych klientów indywidualnych którym świadczymy usługi odbioru odpadów komunalnych, iż wypowiedzenia zawartych umów odbioru odpadów zostaną Państwu dostarczone w terminie zgodnym z okresem wypowiedzenia zapisanym w umowach. Razem z wypowiedzeniem umowy otrzymacie Państwo oświadczenie zawierające Waszą zgodę na rozwiązanie umowy.

Aby wypowiedzenie umowy było skuteczne z Państwa strony oczekujemy zwrotu (po uzupełnieniu i podpisaniu) dołączonego do wypowiedzenia oświadczenia.

Ogłoszenie

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. Nr 391 z 2012 r. z późn. zm.), nakłada na właścicieli posesji obowiązek wyposażenia jej w pojemnik służący do gromadzenia odpadów komunalnych. Właścicielom posesji, którzy w chwili obecnej korzystają z pojemnika będącego własnością przedsiębiorstwa proponujemy jego odkupienie po atrakcyjnych cenach. Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 85 655 21 90 lub 519 305 286.

Planowana modernizacja sieci ciepłowniczej

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. planuje modernizację sieci ciepłowniczej w zakresie dostawy ciepła do budynków na osiedlu "Górnym" w Siemiatyczach. W związku z powyższym spółka prosi właścicieli działek, przez które będzie przebiegała projektowana sieć o wyrażenie pisemnej zgody na dysponowanie gruntami do celów budowy (do pobrania oświadczenie oraz załącznik mapowy).

Nowa Taryfa dla ciepła 2012/2013

W dniu 16.11.2012 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  nr OLB-4210-15(23)/2011/2012/623/IX/TS  została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła. Nowe stawki opłat będą obowiązywały od dnia 04.12.2012 r.

Informacja

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach informuje o rozpoczęciu prac związanych z  budową wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej, w związku z tym mogą wystąpić znaczne utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym w następujących ulicach i terminach:

Czytaj więcej...

Umowa podpisana

W dniu 12 listopada 2012 roku podpisano umowę której przedmiotem jest "Budowa wodociągu w ulicach: Ogrodowej, Jabłoniowej, Sadowej i Anny Jabłonowskiej, oraz kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ogrodowej, Sadowej, Jabłoniowej, Anny Jabłonowskiej, Annopolskiej i nowo - projektowanej od ul. Drohiczyńskiej (Bursztynowej)". Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 35.

Czytaj więcej...

Przetarg na sprzedaż pojazdów

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdów: ciągnik rolniczy URSUS C 360, przyczepa Agromet T 103. Przetrg odbędzie się w dniu 6 listopda br o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Przedsiębiorstwa przy ul. Armii Krajowej 26 w Siemiatyczach.  (zobacz szczegóły)

Podłączenia do nowej kanalizacji

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach informuje iż istnieje możliwość podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ulicach Górnej, Brzozowej, Wierzbowej, Leśnej, Sosnowej, Świerkowej, Akacjowej, Lipowej, Krzywej i Klonowej.

Czytaj więcej...

Nowa Taryfa 2012/2013 na wodę i ścieki

Od 15 sierpnia 2012 r. zmieni się wysokość opłat za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie miasta Siemiatycze. (zobacz szczegóły)

Podkategorie

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł